Wolontariat kulturalny i animacja kultury

By campra: BY-NC-ND @ Flickr
By campra: BY-NC-ND @ Flickr

Rozwijanie i wspieranie kultury uczestnictwa to budowanie postaw zaangażowania, twórczości oraz otwartości na innych. W praktyce nie jest to łatwe, gdyż wymaga dużego nakładu pracy ze strony organizacji i ponadprzeciętnego zaangażowania odbiorców. Jednocześnie przynosi ogromne korzyści zarówno dla instytucji, jak i jej widowni. Dlatego poszukujemy rozwiązań, które mogą wzmacniać partycypację kulturalną.

Mamy dwie odpowiedzi na tę sytuację.

W odniesieniu do widzów: wolontariat kulturalny.

W odniesieniu do działań: animacja kultury.

W odniesieniu do organizacji: koordynacja kulturalnego wolontariatu i animacja kultury.

 

Dlaczego wolontariat kulturalny?

Wolontariusze i wolontariuszki to osoby wspierające organizację w jej działaniach. Ich pomoc nie łączy się z wynagrodzeniem, ale w zamian przynosi szereg innych korzyści: zyskuje się wiedzę, doświadczenie, znajomości i przyjaźnie, możliwości odkrywania nowych pasji i zdobywania ciekawych umiejętności. Jednocześnie organizacja rozwija się w obszarach nie mierzonych pieniądzem, co pomaga skupić się na bardziej wysublimowanych potrzebach i pragnieniach, związanych zwłaszcza z uczestnictwem w kulturze, doznaniami estetycznymi i intelektualnymi. Działania wolontaryjne przynoszą mierzalne korzyści obu stronom.

W Fundacji Rokoko jesteśmy przekonani, że nie wolno rezygnować z takich możliwości. Naszym priorytetem jest wspieranie kultury. Osoby działające w ramach wolontariatu kulturalnego łączą swoje pasje i zainteresowania z profesjonalnymi działaniami, a jednocześnie tworzą i uczą się. Pomagając w realizacji kulturalnej misji organizacji – sami stanowią jej cenny zasób i wraz z nią osiągają sukcesy.

 

Dlaczego animacja kultury?

Animacja jest ważnym i skutecznym narzędziem zwiększania uczestnictwa w kulturze. Przede wszystkim nie narzuca gotowych rozwiązań ani scenariuszy grupie odbiorców, z którą współpracuje animator. Zamiast tego wydobywa jej potencjał, skupia się na potrzebach i pragnieniach, które już w niej zaistniały, a także motywuje do rozwijania jej własnych pomysłów. Co równie ważne, wszystko odbywa się zgodnie z wartościami wyznawanymi przez wszystkie zaangażowane osoby.

 

Co dalej?

Animacja powinna iść w parze z edukacją. Animacja angażuje ludzi w działania kulturalne, a w efekcie rodzi zainteresowanie nowymi tematami bądź zachęca do refleksji nad możliwościami rozwoju i do pogłębienia wiedzy . To otwiera pole do nowych działań: edukacji nastawionej na poszukiwanie niezbadanych obszarów oraz otwieranie nowych przestrzeni dla rozważań nad kulturą. Z drugiej strony, sama edukacja powinna prowokować do prób przełożenia poznanej teorii na działania praktyczne, wykorzystania wiedzy do dalszego, twórczego przetwarzania jej. To moment, kiedy animatorzy powinni podchwycić rodzącą się pasję i pomóc w jej faktycznej realizacji.

Edukacja kulturalna to również narzędzie rozwoju kultury uczestnictwa. W Fundacji Rokoko za jej najważniejsze wartości uważamy skuteczne przekazywanie wiedzy oraz nowatorskie podejście do znanych tematów, a także partnerskie relacje z uczestnikami i uczestniczkami procesu edukacyjnego.

To dzięki edukacji może zaistnieć wspólnota wiedzy, forum wymiany doświadczeń i umiejętności, platforma umożliwiająca dzieleni się przemyśleniami. W efekcie możemy spoglądać na wspólnie rozważane kwestie z różnych perspektyw, wzbogacając tym wartość nauki i otwierając ją na różnorodność oraz bogactwo możliwych rozwiązań.