Ożyw Samego Siebie: raport z badania, Łódź 2014

Ożyw Samego Siebie: raport z badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zapolice, Fundacja Rokoko, Łódź 2014.

Prezentujemy raport podsumowujący badanie ilościowe i jakościowe potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zapolice. Powstał on na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach w 2014 roku.

Publikacja przedstawia wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego w całej gminie Zapolice, oraz badania focusowego, przeprowadzonego w sześciu grupach. Dzięki zastosowanym metodom rozpoznane zostały praktyki kulturalne różnych grup społecznych, ich oczekiwania, potrzeby oraz możliwości. Efektem jest głęboki wgląd w obecną sytuację kulturalną Gminy, a także rekomendacje na przyszłość, które mogą posłużyć do planowania działań przez organizacje kultury.

Redakcja merytoryczna: Daria Kubiak, Aleksandra Dulas, Julian Czurko
Korekta: Daria Kubiak, Julian Czurko
Opracowanie graficzne i skład: Julian Czurko

Publikacja należy do serii wydawniczej Obserwatorium Kultury Fundacji Rokoko i jest dystrybuowana bezpłatnie.

Treść publikacji dostępna jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0 obejmującej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Raport powstał w ramach projektu „Ożyw Samego Siebie” zrealizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne.