Fundacja

rokoko_maleFundacja Rokoko

Łódź

e-mail: fundacja@rokoko.org.pl

tel.: 503 987 255

KRS: 0000423245 | NIP: 725-20-62-932 | REGON: 101452066

Konto Volkswagen Bank Polska S.A.: 23 2130 0004 2001 0609 6218 0001

Data rejestracji: 17.08.2012 r.

 

Władze Fundacji Rokoko

Zarząd Fundacji:

  • Prezes Zarządu: Julian Czurko
  • Wiceprezeska Zarządu: Daria Kubiak

Rada Fundacji:

  • Przewodnicząca Rady: Weronika Alama
  • Członkinie Rady: Bogumiła Czurko, Beata Niemiec-Kubiak

 

Sprawozdania Fundacji Rokoko

Statut Fundacji Rokoko:

[…]

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§5

Celem Fundacji jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz rozwoju twórczości, społeczeństwa wiedzy i kultury partycypacji, w szczególności w zakresie:

1. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich;

2. rozwoju społeczeństwa kreatywnego;

3. edukacji i organizacji życia naukowego, w tym m.in.

  • profesjonalizacja oferty szkoleniowej dostępnej na rynku i podwyższanie jej standardu;
  • nowoczesnej edukacji proekologicznej, humanitarnej, seksualnej;
  • profesjonalizacji sektora pozarządowego, przedsiębiorców i przedsiębiorstw (szczególnie MŚP);
  • wspierania studentów, doktorantów oraz ich organizacji;

4. upowszechniania, tworzenia i rozwoju kultury, sztuki oraz nowych mediów;

5. wspieranie dialogu międzykulturowego;

6. wspieranie dialogu społecznego;

7. działania na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i grup;

8. dialogu międzypokoleniowego (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby 50+);

9. promowania i wspierania harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego, w tym sportu
i rekreacji;

10. wspierania, promocji i organizacji wolontariatu;

11. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR);

12. promocji idei zrównoważonego rozwoju oraz równości szans;

13. współpracy z sektorem publicznym, pozarządowym i prywatnym, szczególnie
z organizacjami kultury, instytucjami edukacji i organizacjami społecznymi.;

14. współpracy międzynarodowej.

§6

1. Działalność w wymienionym w §5 zakresie Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

[…]